проф. д-р инж. Стефан Тодоров БАРУДОВ

Е-мейл Печат ПДФ

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

 1. Барудов, Е., Е. Панов, Ст. Барудов. Комутационни процеси при реактивни товари в автотрансформаторен дискретен стъпален регулатор на напрежение. Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X, c. 3-8.
  Barudov, E., S. Barudov, E. Panov. Commutation processes with reactive loads in a discrete alternating voltage regulator. Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X, c. 15-20. Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X, c. 3-8.

 2. Барудов, С., М. Иванова, Р. Димитрова. Изследване на комутационните възможности на управляем въздушен разрядник във верига на високоволтов импулсен разряд. Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X, c. 15-20.
  Barudov, S., M. Ivanova, R. Dimitrova. Study of the commutation capabilities of a controllable air discharger in a high voltage discharge circuit. Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X, c. 15-20.

 3. Барудов, Е., Е. Панов, Ст. Барудов. Сравнително изследване на комутационните процеси в автотрансформаторен дискретен стъпален регулатор на напрежение. ЕЛМА 2011, Варна, България, с. 55-60, ISSN 1313-4965 .

 4. Иванова, M., Ст., Барудов, Р. Димитрова. Експериментално изследване на високоволтов разряд в течна среда. ЕЛМА 2011, Варна, България, с. 61-64, ISSN 1313-4965.

 5. Barudov, S., R. Dimitrova, M. Ivanova. Single-circuit and Double-circuit Regulating Apparatus for Gas Discharge Element. ICEST 2011, Nis, Serbia, Vol. 3, pp. 956-958, ISBN: 978-86-6125-033-0.

 6. Barudov, S., M. Ivanova. Discharge Element with Transverse High-Frequency Excitation. ICEST 2011, Nis, Serbia, Vol. 3, pp. 959-962, ISBN: 978-86-6125-033-0.

 7. БАРУДОВ, С., М. ИВАНОВА. Динамични характеристики на разряд в газова среда. International Scientific and Technical Conference “Electrical Power Engineering 2010”, 14 -16. 10. 2010, Varna, Bulgaria, стр. 192-199.

 8. БАРУДОВ, Е., Е. ПАНОВ, СТ. БАРУДОВ. Анализ на електрическите процеси в дискретен регулатор на променливо напрежение при резистивно-капацитивен товар. International Scientific and Technical Conference “Electrical Power Engineering 2010”, 14 -16. 10. 2010, Varna, Bulgaria, стр. 332-341.

 9. БАРУДОВ, Е., Е. ПАНОВ, СТ. БАРУДОВ. Анализ на електрическите процеси в дискретен регулатор на променливо напрежение при активно - индуктивен товар. Годишник на ТУ-Варна. 2010, ISSN:1311-896X, Варна, България, том II, c. 30-35.

 10. БАРУДОВ, С., М. ДИЧЕВА. Хибриден регулиращ елемент във високоволтовата верига за формиране на импулсен разряд в течна среда. Годишник на технически университет – Варна,ISSN 1311-896X, том I, 2009, стр.129-134.

 11. ПАНОВ, Е., Е. БАРУДОВ, С. БАРУДОВ. Усъвършенстван алгоритъм за анализ на прецизен нелинеен модел на автотрансформаторен дискретен регулатор на напрежение с полупроводникови комутиращи елементи, Годишник на технически университет – Варна, ISSN 1311-896X, том II, 2009, стр.47-52.

 12. ПАНОВ Е., Е. БАРУДОВ, С. БАРУДОВ. Автоматизирана компютърна програма AVTO за симулиране на процесите в автотрансформаторни дискретни стъпални регулатори на променливо напрежение, Годишник на технически университет – Варна, ISSN 1311-896X, том II, 2009, стр.53-58.

 13. БАРУДОВ, С., М. ДИЧЕВА. Електронно обучение в Електротехническия факултет на Техническия Университет - Варна. Практика и проблеми. Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 15-17 май, 2009, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Свищов, Сборник резюмета, т.I, ISBN 978-954-23-0427-2, стр.297-303.

 14. BARUDOV, S., M. DICHEVA. Analyses of Electrical Processes in Converters for Capacitive Energy Accumulation. International conference “Science and technology in the context of sustainable development”, November 6-7,2008, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bulletin, Technical Series, ISSN 1224-8495, p.175-182.

 15. БАРУДОВ, С., Э. БАРУДОВ. Система управления разрядом, Проблемы энергетики, Научно-технический журнал,№2-3, 2008,Националньная Академия Наук Азербайджана, Баку, 2008, стр. 96-100, ISSN 1302-6461,

 16. BARUDOV, S. T. BSUN from 2006 to 2008. Congress of the BSUN, Kyiv, Ukraine, 2-5 April 2008.

 17. BARUDOV, S. T. Situation in the sector of Higher Education in Bulgaria, Извънредна сесия на ректори от Черноморския регион, посветена на 10тата годишнина на Мрежата на Черноморските университети (BSUN), Romania, 2008.

 18. BARUDOV, S.T., YORDANOV I. M. The technical universities – a flexible medium for innovations and technology. “Forum on higher education”, Congress of the BSUN, Kyiv, Ukraine, 2-5 April 2008.

 19. БАРУДОВ, С., М. ДИЧЕВА. E-Learning в електротехническия факултет на Технически Университет-Варна. Практика и проблеми. Семинар “Дистанционно обучение - състояние, възможности и перспективи”, 30 май, 2008, Технически Университет-Варна, сборник доклади, стр.29-34.

 20. SOTIROV, l., S. BARUDOV, S. SOTIROVA. Computer mathematical apprcach to discrete modeling of discharge processes in xenon pulse tubes based on optimal singular adaptive M1A6 computer observer. Comptes rendus de L Academie des Sciences tome 60,№ 5,2007 p 533-542

 21. БАРУДОВ, Е., Е. ПАНОВ, С. БАРУДОВ. Изследване на прецизен нелинеен модел на автотрансформаторен дискретен регулатор на напрежение с полупроводникови комутиращи елементи. Годишник на технически университет – Варна, ISSN 1311-896X, 2007г., с.3-9.

 22. BARUDOV, S. T. A system for ecological monitoring. “Black Sea Forum for Academic Cooperation”, Ovidius University, Constanta, 31.Oct.2007.

 23. BARUDOV, S. A CO2 laser with continuous and pulse-periodical modes of operation foe surgical application in medicine. Biotechnology & Biotechnological Eguipment . Diagnosis press. 2/2006/20p.204-208

 24. VAN DEN BOSSCHE, A., V. VALCHEV, S. BARUDOV. Practical wide frequency Approach for calculating eddy current losses in transformer windings, International Symposium on Industrial Electronics. 9-13 July 2006. Montreal. Canada.

 25. БАРУДОВ, С. Проблемы и изменения в высшем образовании Болгарии в период евроинтеграции.Международная конференция стратегия качества в промышлености и образования. Министерство промишленной политики Украины, Министерство образования и науки Украины. ТУ-Варна. Национальная металлургическая академия Украины. Варна. 2006

 26. BARUDOV, S. BSUN-area of cooperation in education and research, and sustainable development in the region. Black Sea Universities Network Congress. Varna, Bulgaria. 20-23 September, 2006

 27. BARUDOV, S. A CO2 laser with continuous and pulse-periodical modes of operation foe surgical application in medicine. Biotechnology & Biotechnological Equipment . Diagnosis press. 2/2006/20p.204-208

 28. BARUDOV, S., E. BARUDOV. Parameters of commutation process in AC switch tupe voltage regulator witch over on the input side. Buletinul Universitatii Petrol- Gze din Plooiesti. 11-13.05.2005 ISSN 1221-9371 Volum L VІІ, р. 127-132

 29. BARUDOV, S., E. BARUDOV. The influence of load size on commutation (switching|) process parameters in AC voltage switch tupe regulator. Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti. 11-13.05.2005 ISSN 1221-9371 Volum L VІІ,.107-112

 30. BARUDOV, S., E. BARUDOV. AC voltage switchm tupe regulators with commutation on input side . SIELA 2005- 02 -03.05,05 ISBN 954-90209-4-0,p14-20

 31. BARUDOV, S., E. BARUDOV. AC voltage switchm tupe regulators with commutation on input side . SIELA 2005- 02 -03.05,05 ISBN 954-90209-4-0,p21-26

 32. VAN DEN BOSSCHE, A., A. K. DEGUSSEME, V. VALCHEV S. BARUDOV. Selfoscillating sine wave oscillator for ferrite  loss measurements. 11th EPE Conference Dresden. 10-16.09.2005 ISBN 90-75815-08-5.p.1-7

 33. DIMITROVA, E., V. VALCHEV, S. BARUDOV. Calculating eddy currents in magnetic components by General Environment for the Treatment of Discrete Problems (GETDP).13th International on Power Electronics- Ee 2005, Novi Sad, Sebia and Montenegro, November 2- 4, 2005. T3-2.3 p.1-5

 34. БАРУДОВ, С., Е. ПАНОВ, Е. БАРУДОВ. Параметри на комутационния процес в стъпален регулатор на променливо напрежение. СПб: ПЭИПК, Методы и средства оценки состояния оборудования. Вып. 25,2005, с.67-76

 35. БАРУДОВ С., Е. БАРУДОВ. Стъпални регулатори на променливо напрежение СПб:ПЭИПК, Методы и средства оценки состояния оборудования. Вып. 25,2005, с.217-222.

 36. БАРУДОВ С., Е. БАРУДОВ. Регулиране на напрежението чрез стъпален превключвател в мрежа с ограничена мощност. СПб: Методы и средства оценки состояния оборудования. Вып. 25,2005, с.178-184

 37. SOTIROV, L. S. BARUDOV, S. SOTIROVA. Xenon vurum tuplerindeki desarj surelerinin optimum trkil bilgisayar gozlemi ve modellemesi. Fen bilimleri enstitusu dergisi, Sakarya Universitesi.2005.p.79-85 “Optimal singular adaptive computer observation and modeling and modeling of discharge processes in xenon pulse tubes”

 38. BARUDOV, E., S. BARUDOV, E. PANOV. Switching processes in a step voltage regulator. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.21-25, ISSN 1312-1669

 39. BARUDOV, S., E. PANOV. Specifics of discharge impulse modeling a puls xenon tube. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.16-20 ISSN 1312-1669.

 40. CEKOV, I., D. DIMITROV, S. BARUDOV. Phase loced frequency regulation in systems for synchronization of static converters. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.11-15 ISSN 1312-1669

 41. BARUDOV, S., P. BALABANSKI. A set up for measurement of voltage and temperature of high voltage conductor lines. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.7-10 ISSN 1312-1669

 42. BARUDOV, S., C. KAVLAKOV, D. ROUSSEV. Numerical modeling of winter processes of trolleybus power supply network. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number2, 2005,p.122-125. ISSN 1312-1669

 43. BARUDOV, S., C. KAVLAKOV, D. ROUSSEV. Power specification analysis of systems for winter operation of a trolleybus electrical network. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number2, 2005,p.118-121. ISSN 1312-1669

 44. BARUDOV, S. Power transformer DC drying system. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number2, 2005,p.114-117. ISSN 1312-1669

 45. ZHELEV, WHITE, S. BARUDOV. New lazer light-scattering technologies in the biopharmaceutical industry. Biotechnology & Biotechnological Eguipment . Diagnosis press. ISSN 0205-2067.3/2005/19,3-9

 46. BARUDOV, S., E. BARUDOV. Parameters of commutation process in AC switch tube voltage regulator witch over on the input side. Buletinul Universitatii Petrol- Gaze din Ploiesti. 11-13.05.2005 ISSN 1221-9371 Volume L VІІ, р. 127-132

 47. BARUDOV, S., E. BARUDOV. The influence of load size on commutation (switching|) process parameters in AC voltage switch tube regulator. Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti. 11-13.05.2005 ISSN 1221-9371 Volum L VІІ,.107-112

 48. BARUDOV, S., E. BARUDOV. AC voltage switch tube regulators with commutation on input side. SIELA 2005- 02 -03.05,05 ISBN 954-90209-4-0,p14-20

 49. VAN DEN BOSSCHE, A., A. DEGUSSEME K., V. VALCHEV S. BARUDOV. Selfoscillating sine wave oscillator for ferrite loss measurements. 11th EPE Conference Dresden. 10-16.09.2005 ISBN 90-75815-08-5.p.1-7.

 50. DIMITROVA, E., V. VALCHEV, S. BARUDOV. Calculating eddy currents in magnetic components by General Environment for the Treatment of Discrete Problems (GETDP).13th International on Power Electronics- Ee 2005, Novi Sad, Sebia and Montenegro, November 2- 4, 2005. T3-2.3 p.1-5.

 51. БАРУДОВ, С., Е. ПАНОВ, Е. БАРУДОВ. Параметри на комутационния процес в стъпален регулатор на променливо напрежение. СПб: ПЭИПК, Методы и средства оценки состояния оборудования. Вып. 25,2005, с.67-76

 52. БАРУДОВ, С., Е. БАРУДОВ. Стъпални регулатори на променливо напрежение. СПб: ПЭИПК, Методы и средства оценки состояния оборудования. Вып. 25,2005, с.217-222.

 53. БАРУДОВ, С., Е БАРУДОВ. Регулиране на напрежението чрез стъпален превключвател в мрежа с ограничена мощност. СПб: Методы и средства оценки состояния оборудования. Вып. 25,2005, с.178-184

 54. SOTIROV, L., S. BARUDOV, S. SOTIROVA. Xenon vurum tuplerindeki desarj surelerinin optimum trkil bilgisayar gozlemi ve modellemesi. Fen bilimleri enstitusu dergisi, Sakarya Universitesi.2005.p.79-85 “ Optimal singular adaptive computer observation and modeling and modeling of discharge processes in xenon pulse tubes”

 55. BARUDOV, E., S. BARUDOV, E. PANOV. Switching processes in a step voltage regulator. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.21-25, ISSN 1312-1669

 56. BARUDOV, S., E. PANOV. Specifics of discharge impulse modeling a puls xenon tube. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.16-20 ISSN 1312-1669.

 57. CEKOV, I., D. DIMITROV, S. BARUDOV. Phase loced frequency regulation in systems for synchronization of static converters. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.11-15 ISSN 1312-1669

 58. BARUDOV, S., P. BALABANSKI. A set up for measurement of voltage and temperature of high voltage conductor lines. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number 1, 2005,p.7-10 ISSN 1312-1669

 59. BARUDOV, S., C. KAVLAKOV, D. ROUSSEV. Numerical modeling of winter processes of trolleybus power supply network. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 4, Number2, 2005, p.122-125. ISSN 1312-1669

 60. BARUDOV, S., C. KAVLAKOV, D. ROUSSEV. Power specification analysis of systems for winter operation of a trolleybus electrical network. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Volume 4, № 2, 2005, p.118-121. ISSN 1312-1669

 61. BARUDOV, S. Power transformer DC drying system. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Volume 4, №2, 2005, p.114-117. ISSN 1312-1669

 62. ZHELEV, WHITE, S. BARUDOV. New lazer light-scattering technologies in the biopharmaceutical industry. Biotechnology & Biotechnological Equipment. Diagnosis press. ISSN 0205-2067.3/2005/19,3-9

 63. ДИМИТРОВ, Д., С. БАРУДОВ. Некторые направления применения волоконнооптических систем в управлении электрических аппаратов. Высокие технологии- 2004. Сборник трудов научно-технического форума с международным участием. Ижевск 2004. с. 143-149

 64. БАРУДОВ, С., Е. ПАНОВ. Влияние характера нагрузки на продолжительность коммутационных процессов в ступенчатом регуляторе переменного напряжения. НК- Пермь, Россия, 2004. Информация, иновации, инвестиции. isbn-5-93978-024-5, с.134-138

 65. БАРУДОВ, С., Е. ПАНОВ, Е. БАРУДОВ. О некоторых параметрах коммутационных процессов в ступенчатом регуляторе переменного напряжения. НК-Пермь, Россия, 2004. Информация, иновации, инвестиции. isbn-5-93978-024-5, с.- 138-143

 66. BARUDOV, S., E. PANOV. “Study of Switching Processes in a Step Voltage Regulator”, Annual Proceedigs of Technical university of Varna”, ISSN 1312-1839, Varna, 2004, 111-116

 67. BARUDOV, S., E. PANOV. Study of the Loading of the Switching Elements in a Step Voltage Regulator”, “ Annual Proceedings of Technical university of Varna”, ISSN 1312-1839 Varna, 2004, 117-122

 68. BARUDOV, S., V. CHIKOV. Step AC Regulator with a System for Priority Disconnection of Loads, “ Annual Proceedings of Technical university of Varna”, ISSN 1312-1839 Varna, 2004, 123-129

 69. BARUDOV, E., S. BARUDOV, E. PANOV. Study of the transient process legth in step voltage regulator. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Volume 3 Number 1,2004, 91-96

 70. BARUDOV, E., S. BARUDOV, E. PANOV. Study of the electrical loading of semiconductor switching elements in a step voltage regulator. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Volume 3, Number 1,2004, 97-102

 71. BARUDOV, S. A semiconductor switching network for screen tube spiking. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Volume 3, Number 1,2004, p. ISSN 1312-1669

 72. BARUDOV, S., D. DIMITROV. Temperature measurement and control of elements under high voltage by a fibre-optic system. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 3, Number 2, 2004,p.16-19, ISSN 1312-1669.

 73. BARUDOV, S., D. DIMITROV. D.On the possibilities for indication and measurement of high voltage by a fibre-optic system. Acta Universitatis Pontica Euxinus.Volume 3, Number 2, 2004,p.11-15, ISSN 1312-1669.

 74. DONEV, V., S. BARUDOV. Quality management at the Technical University of Varna-appoaches and impast, international conference of „Information technology based higher education and training, Istanbul, Turkey, 2004”

 75. BARUDOV, S., H. HRISTOV, V. VESELINOVA. Technical University of Varna-gestem, heute, morgen. Deutsch-Bulgarishe Hochschulborse 27-29 Juni 2004, Boon

 76. BARUDOV, S., Implementation of the Bologna Process in Bulgaria. Black Sea Universities Network, Congress Chisinau, Moldova, 6-9.10.2004

 77. BARUDOV, S., H. HRISTOV. Marine education at TU of Varna as part of the life-long leaming and transfer of technologies, 7-th International Conference on Marine Science and Technologies „Black Sea`2004”,Varna

 78. БАРУДОВ, С., В. ПЕТРОВ, В. ВИНОКУР, В. ШАВШУКОВ. Развитие инфраструктуры инновационного научно-образовательного комплекса ПГТУ. Международный научно-образовательный семинар „Современная миссия технических университетов в развитии инновационных территорий”, Варна, 2004,стр.27-32

 79. БАРУДОВ, С. Развитие на системата „SMART IMS”- стъпка по стъпка. Инженеринг ревю, Брой 6.ХІл2004, ISSN 1311-0470, стр106
  2003

 80. BARUDOV, S. A current regulator in the high-voltage discharge circuit. Ovidius University Annals of Mechanical Engineering, Volume V, Number 1,2003, 69-73.

 81. BARUDOV, S., V. DONEV. The corporate education- challenges and future. Second regional conference on engineering education, Sofia, 2003, p. 103-109.

 82. БАРУДОВ, С. Евроинтеграция- трансфер на дейности и технологии в образованието и науката. Известия на Съюза на учените- Варна. Серия технически науки 2`2002,1`2003 с.3-8. ISBN 1310-5833

 83. БАРУДОВ, С. Т. Стабилизатор на тока във веригата на високоволтов разряд, Ovidius University Annals of Mechanic Engineering Volume V. Tom I, 2003

 84. BARUDOV, S. T. Корпоративното обучение - предизвикателство и бъдеще. EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION

 85. БАРУДОВ, С., М. МИТЕВ, Е. ГЮНЕШ. Проблеми на многостепенното образование в условията на международна интеграция. Научна конференция IVETA, Анкара 2003

 86. БАРУДОВ, Е., С. БАРУДОВ, Е. ПАНОВ. Комутационни процеси в стапален регулатор на напрежение. ТУ - Варна 2003

 87. БАРУДОВ, С. Т. Пусковорегулиращ апарат за импулсна ксенонова мрежа, Acta Universitatis Pontica Euxinus Volume 1, ISSN:1312-1669, 2002 г.

 88. БАРУДОВ, С. Т., Е. С. БАРУДОВ. Регулатори на напрежение в мрежи с ограничена мощност. НК "Овидиус" – Констанца, 2002 г.

 89. БАРУДОВ, С. Т. 40 години ТУ–Варна –история и предизвикателства. MEET/MARIND'2002, Варна, 2002 г.

 90. БАРУДОВ, С. Т., Е. С. БАРУДОВ. Регулиране на напрежението чрез стъпален превключвател в мрежа с ограничена мощност. MEET/MARIND'2002, Варна, 2002г.

 91. БАРУДОВ, С. Т., Е. С. БАРУДОВ. Високочестотен захранващ източник за СО2 лазер. MEET/MARIND'2002, Варна, 2002 г.

 92. БАРУДОВ, С. Т. Корпоративното обучение – възможности и проблеми. Перм, 2002г.

 93. БАРУДОВ, С. Т., Е. С. БАРУДОВ. Система за управление на разряд в течна среда. СИЕЛА 2001.

 94. БАРУДОВ, С. Т., Д. И. ДИМИТРОВ, Е. С. БАРУДОВ. Функционално действие на трансформатор в безконтактен стабилизатор на напрежение. СИЕЛА 2001.

 95. БАРУДОВ, С.Т. Стъпален стабилизатор за променливо напрежение. НК МГАПИ – Москва, 1997.

 96. БАРУДОВ, С.Т. Захранващ източник за багрилен лазер. НК МГАПИ – Москва, 1997.

 97. БАЛЕВ, Ж. Л., С. Т. БАРУДОВ, П. Е. МАНЕВ. Алгоритъм за контрол и управление на електродвигатели на базата на РІС-процесор. НК ВНВМУ - Варна, 1995 г.

 98. МАНЕВ, П. Е., С. Т. БАРУДОВ, Ж. Л. БАЛЕВ. Многофункционална система за контрол и управление на асинхронни електродвигатели. НК ВНВМУ - Варна, 1995 г.

 99. БАРУДОВ, С., Д. ДИМИТРОВ. Една възможност за контрол и измерване температурата на елементи под високо напрежение с приложение на влакнесто-оптична система. НК "Електронна техника '93", София, 1993 г.

 100. БАРУДОВ, С., Р. ДЪРОВ. Електрически процеси в двуконтурна зарядна верига в захранващ източник за багрилен лазер. ИЕП Белопитов, ЮНС, 1990 г.

 101. БАРУДОВ, С., А. АТАНАСОВ. Пускорегулирующий аппарат для молекулярный лазер, НК - Висмар, 1989 г.

 102. БАРУДОВ, С., И. ЦЕКОВ, Р. ДЪРОВ. Источник питания для лазера на красителе, НК – Висмар, 1989 г.

 103. АТАНАСОВ, П., П. ПАСКОВ, В. ВАЧЕВ, С. БАРУДОВ. Изследване на импулсно периодичен СО2 – лазер с надлъжен разряд и бавен проток на газа, сп. "Електропромишленост и приборостроене", кн. 6, 1989 г.

 104. БАРУДОВ, С. Т., Д. И. ДИМИТРОВ. Насчет возможностей о индикации и измерении высокого напряжения волоконно-оптичными системами. ХІІ НК – Будапеща, 1988г.

 105. ДИМИТРОВ, Д., С. БАРУДОВ. Некторные направления применения волоконно-оптических систем в управления электрических аппаратов. ХІІ НК - Будапеща, 1988г.

 106. БАРУДОВ, С. Захранващ източник за модулируем СО2 лазер. ХІІ НК – Будапеща, 1988 г.

 107. БАРУДОВ, С., П. БАЛАБАНСКИ. Устройство за измерване на напрежението и температурата на тоководещи части под високо напрежение. НПК "Метрологично осигуряване 88", Варна.

 108. ЦЕКОВ, И., Д. ДИМИТРОВ, С. БАРУДОВ. Фазово регулиране на честотата в системи за синхронизация на статични преобразуватели. НТК" Силова електоринак Силектрон", 1986 г.

 109. БАРУДОВ, С.Т. Енергетични параметри на пускорегулиращи апарати с полупроводников баласт за газоразрядни елементи. Окръжен младежки симпозиум–Варна, 1984 г.

 110. БАРУДОВ, С.Т., Д. И. ДИМИТРОВ. Пускорегулиращи апарати за газоразрядни елементи с повишен коефициент на стабилизация, сп. "Електропромишленост и приборостроене, 1984 г.

 111. БАРУДОВ, С. Т. Пускорегулиращ апарат за секциониран активен елемент на СО2 . Окръжен младежки симпозиум – Варна, 1983 г.

 112. БАРУДОВ, С. Т. Пускорегулиращ апарат с модулируем полупроводников баласт за дъгови лампи с непрекъснато действие. НС ВНВМУ–Варна, 1983 г.

 113. БАРУДОВ, С. Т. Блок за управление на компенсационен стабилизатор във веригата на активен елемент на йонен лазер. Окръжен младежки симпозиум – Варна, 1983 г.

 114. БАРУДОВ, С. Т. Влияние на входното съпротивление на измервателния уред при определяне повърхностното и обемно съпротивления на диелектрици. НС ВМЕИ – Варна, 1983 г.

 115. БАРУДОВ, С. Т. Стабилизатор на тока на соленоида в йонен лазер. НС ВМЕИ – София, 1983 г .

 116. БАРУДОВ, С. Т. Влияние на аксиалното магнитно поле върху разряда в активен елемент на йонен лазер. НС ВМЕИ – Варна, 1983 г.

 117. ДИМИТРОВ Д. И., С. Т. БАРУДОВ. Волтамперна характеристика на разряда в активен елемент на йонен лазер с непрекъснато действие, сп. "Електропромишленост и приборостроене", кн. 10, 1983 г.

 118. БАРУДОВ, С. Т., И. Б. ЦЕКОВ. Многоканален полупроводников комутатор за дъгов разряд. Окръжен младежки симпозиум – Варна, 1982 г.

 119. БАРУДОВ, С. Т. Електрически процеси и устройства за управление на разряд в газов лазер. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "кандидат на техническите науки", 1982 г.

 120. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ. Режим на работа на полупроводников баласт за йонен лазер при изменение параметрите на полупроводниковите елементи. НС ВМЕИ – София, 1981 г.

 121. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ. Сравнителен анализ на енергетичните параметри на пусковорегулиращи апарати за йонен лазер. НС ВМЕИ – София, 1981 г.

 122. БАРУДОВ, С. Т. Еквивалент на активен елемент на йонен лазер. Окръжен младежки симпозиум – Варна, 1981 г.

 123. БАРУДОВ, С. Т. Обобщен алгоритъм за разчет и сравнителен анализ на пускорегулираща апаратура с полупроводников баласт, НС ВМЕИ – Варна, 1981 г.

 124. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ. Сравнителен анализ между едно- и двуконтурна схеми на ПРА за активен елемент на йонен лазер. НС ВНВАУ – Шумен, 1980 г.

 125. БАРУДОВ, С. Т. Еквивалентна схема на транзисторен компенсационен стабилизатор във веригата на силнотоков разряд. Окръжен младежки симпозиум – Варна, 1980 г.

 126. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ, И. А. ЯНАКИЕВ. Особености на активния елемент за йонен лазер ДАРГ 9000, като товар на захранващия източник. НС ВНВВУ – Плевен, 1980 т.

 127. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ, И. А. ЯНАКИЕВ. Полупроводников баласт за стабилизиране на силнотоков дъгов разряд. НС ВНВУ – Плевен, 1980 т.

 128. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ. Пуско-регулирующая апаратура для ионного лазера мощностью 25-30 кт. НК ЛЭТИ - СССР, 1979 г.

 129. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ. Блок управления для тиристорного выпрямителя в источнике питания для ионного лазера. НК ЛЭЕТИ – СССР, 1979 г.

 130. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ. Електромагнитни процеси в пусково-регулираща апаратура с двуконтурно регулиране на силнотоков дъгов разряд, НС ВМЕИ – София, 1979 г.

 131. БАРУДОВ, С. Т., Д. И. ДИМИТРОВ. Електрически процеси в схеми за управление на пускорегулираща апаратура за стабилизиране на дъгов разряд. НС ВМЕИ – София, 1979 г.

 132. БАРУДОВ, С. Т., П. И. ПЕНЧЕВ. Определяне параметрите на филтър за товар, захранван от регулируем трифазен изправител. НС ВМЕИ – Варна, 1978 г.

 133. КОЛЕВ, С. Н., А. К. КАЛЧЕВ, С. Т. БАРУДОВ. За несиметричното управление на дванадесет-фазен тиристорен преобразувател. НС ВМЕИ – Варна, 1978 г.

 134. ДИМИТРОВ, Д. И., С. Т. БАРУДОВ, А. К. КАЛЧЕВ. Захранващ блок за стабилизиране на дъгов разряд с повишени изисквания относно пулсациите на тока. НС ВНВАУ – Шумен, 1978 г.

 135. КОНТРОВ С., С. БАРУДОВ, Д. ДОНЧЕВ, В. СТАНЧЕВ. Относно едно изследване върху диелектричното покритие на лентов нагревател. НС ВМЕИ – Варна, 1976 г.

 136. БАРУДОВ, С. Т. Относно компенсационен метод за измерване на високоомни съпротивления. НС ВМЕИ – Варна, 1976 г.

 137. ДИМИТРОВ, Д. И., БАРУДОВ С. Т. Блок за управление на тиристорен комутатор за заваръчен ток. НС ВНВАУ – Шумен, 1976 г.

 138. БАРУДОВ, С. Т., Г. П. УШЕВ. Аналого-цифрова индикация на сигнал от многообхватен и индукционен преобразувател с разпределени параметри, НС ВМЕИ – Варна, 1975 г.

 139. БАРУДОВ, С. Т. Изследване остатъчното напрежение на транзисторен ключ в право и инверсно включване. НС ВМЕИ – Варна, 1974 г.

Последно променен на Понеделник, 14 Май 2012 13:24  

Последни новини