Катедра „Електроенергетика“

Катедрата е създадена през 1974 г, за да осигури специализираното обучение на студентите от специалност „Електроенергетика“. През годините названието на специалността се е променяло в „Електрически централи мрежи и системи“ и „Електроенергетика и електрообзавеждане“. За своите 46 годишни история катедрата е подготвила и дипломирала над 1700 електроинженера, които успешно се реализират във всички структури на електроенергийните системи – водни, топлинни, атомни електрически централи, подстанции, електроразпределителни и преносни компании, енергийни отдели на промишлените предприятия и водния транспорт, като проектанти, инженери в електроизпитвателни лаборатории, главни инженери, диспечери, началници на отдели, мениджъри на електроенергийни предприятия, научни работници и т.н.

Катедрата обучава студенти във всички образователни и научни степени – бакалавър, магистър и доктор. Освен преподавателската дейност, академичният състав на катедра Електроенергетика е активен в разработването на национални и международни научни и научно-приложни проекти.

Към началото