УЕЕС - Устойчивост на електроенергийните системи

Анотация: Целта на дисциплината е да изяснят основни физикални явления при електромеханичните преходни процеси на ЕЕС и да даде основни систематизирани знания и умения за инженерно анализиране на устойчивостта на електромеханичното движение на ЕЕС при малки и големи смущения.

Дисциплината се преподава в зимен семестър на 4-ти курс ОКС „Бакалавър“.

Лабораторните упражнения по дисциплината се провеждат в лаборатория 709 и лаборатория 711.
Конспект по УЕЕС (.pdf)
Правила за оценяване по УЕЕС (НЕ Е НАЛИЧНО ЗА МОМЕНТА)
Съвети за водене на записки (НЕ Е НАЛИЧНО ЗА МОМЕНТА)
ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ (НЕ Е НАЛИЧНО ЗА МОМЕНТА)
Лекция 01. Необходими условия за възникване на установен режим в ЕЕС. Определящи режимни параметри. Дефицит на мощност.
Лекция 02. Основни понятия за устойчивост. Видове устойчивост. Качество на преходните процеси.
Лекция 03. Представяне на мрежата чрез пасивен многополюсник. Входни (собствени) и предавателни (взаимни) проводимости (съпротивления).
Лекция 04. Ъглови характеристики на мощностите на генераторите в ЕЕС. Ъглови характеристики на синхронна машина, работеща в паралел с шини твърдо напрежение през сложна и проста връзка.
Лекция 05. Уравнение на смутеното движение и определение за устойчивост по Ляпунов. Необходимо и достатъчно условие за устойчивост на линейна система.
Лекция 06. Устойчивост при първо приближение (метод на малките отклонения). Критерии за устойчивост алгебрични и честотни).
Лекция 07. Уравнения на електромеханичното уравнение на синхронен агрегат.
ВСИЧКИ СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ
СУ 01. Изчисляване на собствените и взаимните проводимости на генераторните клонове в електроенергийната система.
СУ 02. Ъгловите характеристики на генераторните клонове в електроенергийната система.
СУ 03. Установен режим на генераторите в електроенергийната система. Векторна диаграма.
СУ 04. Изчисляване на изходния установен режим на едномашинна електроенергийна система с шини твърдо напрежение и построяване на ъгловите й характеристики.
СУ 05. Анализ на статичната устойчивост на нерегулируема едномашшина електроенергийната система без отчитане на електромагните преходни процеси.
СУ 06. Анализ на самовъзбуждането на едномашинна електроенергийна система.
СУ 07. Преценка на статичната устойчивост на проста ЕЕС чрез алгебричния критерий на Хурвиц и честотния критерий на Найквист.
СУ 08. Построяване на областта на настройка на АРВ съобразно статичната устойчивост и качеството на преходните процеси.
СУ 09. Анализ на синхронната динамична устойчивост на проста ЕЕС чрез метода на площите.
Към началото