Лаборатория 719E

Лаборатория 719E

Техника на високите напрежения

Изграждането на лабораторията започва през 1971 г. и за кратко време са монтирани и започват да действат изпитвателни уредби за променливо напрежение 620 kV и изправено напрежение 150 kV, уредби за определяне електрическата якост на течни диелектрици. По-късно се въвежда генератор за импулсно напрежение 750 kV. По своите възможности и параметри изпитвателните уредби са уникални и отговарят на всички международни изисквания и национални стандарти. В лабораторията се провеждат практическите занятия по дисциплината „Техника на високите напрежения“ за специалности „Електроенергетика” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

Лабораторията разполага с възможности за научно-изследователска и приложна дейност в областта на изследване на разрядни характеристики при различна форма на въздействащите напрежения; техника и стратегия на провеждане на профилактични изпитвания и диагностика на изолационни системи; моделни компютърни изследвания на пренапрежения в ЕЕС.

Към началото