МЕЕС - Моделиране в електроенергийните системи

Анотация: Характерни особености на електроенергийната система (ЕЕС) са твърде големите разстояния на пространствено разпределение на съставните ѝ елементи и високата степен на взаимосвързаност на процесите в тях. Тези особености правят натуралните изследвания на режимите на ЕЕС практически трудно приложими и икономически нецелесъобразни. Ето защо конвенционалните анализи на ЕЕС се извършват предимно с математически модели.

С тази учебна дисциплина се цели да се създаде систематизация при изучаването на основните проблеми на математическото моделиране и тяхото решаване при формирането на адекватни математически описания на силовите елементи на ЕЕС и обединяването им с математически модели.

Лабораторните упражнения по дисциплината се провеждат в лаборатория 709 и лаборатория 814.

Дисциплината се преподава в зимен семестър на 3-ти курс ОКС „Бакалавър“.

 Списък на събраните точки през семестърa

Конспект по МЕЕС
Пояснения и правила за провеждане на изпит по МЕЕС
Позволените за ползване на изпита формули
Правила за оценяване по МЕЕС (НЕ Е НАЛИЧНО ЗА МОМЕНТА)
Съвети за водене на записки (НЕ Е НАЛИЧНО ЗА МОМЕНТА)
ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ (НЕ Е НАЛИЧНО ЗА МОМЕНТА)
Лекция 01. Общи понятия за електроенергийната система (ЕЕС)
Лекция 02. Координатни системи, прилагани за формиране на математичното описание на ЕЕС
Лекция 03. Линейно преобразование „привеждане“ и система относителни единици
Лекция 04. Описателен модел на електропровод. Математично описание на процесите в единичен електропровод
Лекция 05. Стационарен (установен) режим на единичен електропровод със синусоидално входно напрежение
Лекция 06. Изчисляване на заместващите схеми на електропроводи за честота 50Hz
Лекция 07. Матрица на възловите проводимости на електропровод в симетрични и фазни координати
Лекция 08. Моделиране на трифазни двунамотъчни трансформатори
Лекция 09. Изчисляване на параметрите на заместващите схеми на трифазни двунамотъчни трансформатори
Лекция 10. Матрица на възловите проводимости на трифазен двунамотъчен трансформатор, в симетрични и фазни координати
Лекция 11. Моделиране на трифазни тринамотъчни трансформатори
Лекция 12. Моделиране на силови автотрансформатори
Лекция 13. Моделиране на трансформатори с разделени намотки
Лекция 14. Моделиране на токоограничаващи реактори
Лекция 15. Описателен модел на синхронен генератор (СГ). Математично описание на електромагнитните процеси във фазни координати
ВСИЧКИ СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ
СУ 00. Основни понятия за комплексните числа
СУ 01. Изчисляване на стационарни (установени) синусоидални режими в линейни вериги по метода на възловите потенциали
СУ 02. Координатни системи – 1,2, 0 и α, β, 0
СУ 03. Координатна система – d, q, 0. Система относителни единици
СУ 04. Изчисляване на параметрите на заместващите схеми за промишлена честота f=50Hz на електропровод без мълниезащитно въже
СУ 05. Изчисляване на параметрите на заместващите схеми за промишлена честота f=50Hz на електропровод с едно мълниезащитно въже, заземено в двата края
СУ 06. Изчисляване на параметрите на заместващите схеми за промишлена честота f=50Hz на електропровод със съставни фазни проводници и две мълниезащитни въжета заземени в двата края
СУ 07. Заместващи схеми на двунамотъчни трансформатори в симетрични координати за промишлена честота f=50Hz
СУ 08. Заместващи схеми на автотрансформатор в симетрични координати за промишлена честота f=50Hz
СУ 09. Заместващи схеми на тринамотъчен трансформатор в симетрични координати за промишлена честота f=50Hz
Към началото