КСЕЕС - Къси съединения в електроенергийните системи

Анотация:

Дисциплината се преподава в летен семестър на 3-ти курс ОКС „Бакалавър“.

Лабораторните упражнения по дисциплината се провеждат в лаборатория 709 и лаборатория 814.
1. Упражнение 00 (Въведение). Основни понятия за комплексните числа. Преобразуване на еквивалентна заместваща схема на ЕЕС спрямо мястото на к.с.
2. Упражнение 01. Съставяне на еквивалентна заместваща схема за изчисляване на режима на метално трифазно к.с. в разпределителни мрежи за средно напрежение.
3. Упражнение 02. Изчисляване на характерните величини на тока на трифазно к.с. в разпределителна мрежа за средно напрежение.
4. Упражнение 06. Изчисляване на ефективната стойност на свръхпреходния ток при трифазно к. с. чрез метода на максимално пропускателните мощности.
5. Упражнение 09. Изчисляване на характерните величини на тока на трифазно к.с. в мрежи за ниско напрежение.
6. Упражнение 03. Изчисляване на ефективните стойности на периодичната съставка на тока на трифазно к.с. в мрежи за високо напрежение.
7. Упражнение 04. Изчисляване на изменението във времето на ефективната стойност на периодичния ток при метално трифазно к. с. в мрежи високо напрежение.
8. Упражнение 05. Изчисляване на ударния ток в мястото на трифазно к.с. в мрежи за високо напрежение.
9. Упражнение 07. Изчислвяване на ефективната стойност на периодичния ток при несиметрични к.с.
10. Упражнение 08. Изчисляване на ефективните стойности на токовете при земно съединение.
ЗАБЕЛЕЖКА (2014 г.): Поредността на упражненията е променена и следва номерацията от първата колона на таблицата.

Записки на лекции по КСЕЕС – НЕОФИЦИАЛНИ И НЕРЕДАКТИРАНИ

Към началото