Учебни планове

Разгледайте актуалните учебните планове на трите магистърски програми, които предлага катедра Електроенергетика.

Специалност/Специализация Форма на обучение Прием след завършена ОКС
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ  редовна За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, ‘Електроенергетика и електрообзавеждане“
задочна
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ редовна За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности от ОВО „Технически науки“
задочна
Специалност/Специализация Форма на обучение Прием след завършена ОКС
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ  редовна За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Възобновяеми енергийни източници“
 задочна
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ  редовна За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности от ОВО „Технически науки“
 задочна
Специалност/Специализация Форма на обучение Прием след завършена ОКС
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  редовна За притежаващи ОКС ‘бакалавър’ по специалности от професионални направления „Енергетика“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Комуникационна и компютърна техника“
 задочна
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  редовна За притежаващи ОКС ‘бакалавър’ по специалности от ОВО „Технически науки“
 задочна
ЛУ Предговор
Работно място Упражнение Протокол
   цикъл I   (лаборатория 707Е)
1 ЛУ 1.2. Изследване на влиянието на температурата върху проводимостта на течен диелектрик 1.2
2 ЛУ 1.5 Определяне на относителната диелектрична проницаемост и тангенса на ъгъла на диелектричните загуби 1.5
3 ЛУ 4.1 Снемане на основни криви на намагнитване на магнитни материали 4.1
4 ЛУ 3.2 Изследване на полупроводникови резистори 3.2
5 ЛУ 3.1 Изследване на температурната зависимост на електричната проводимост на полупроводникови материали 3.1

5*

(за ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК)

ЛУ.3.3 Волт-амперна характеристика на полупроводникови елементи (цинковооксидни дискове и силициевокарбидни дискове)  3.3
цикъл II   (лаборатория 827Е)
1 ЛУ 1.1 Определяне на специфичното съпротивление на твърди и течни електроизолационни материали 1.1
2 ЛУ 1.6 Изследване на нелинейни диелектрици (сегнето и параелектрици) 1.6
3 ЛУ 4.2 Изследване на честотната зависимост на магнитната проницаемост магнитно меки материали 4.2
4 ЛУ 4.4 Изследване на индуктивни бобини 4.4
5 ЛУ 2.1 Изследване на изменението на съпротивлението на различни проводникови материали  във функция от температурата  2.1
Към началото