Лаборатория 711Е

Лаборатория 711Е

Интелигентни електрически мрежи

В отговор на новите научни предизвикателства, през 2017 г. катедра Електроенергетика започна изграждането на нова лаборатория по „Интелигентни електрически мрежи“. Тук се провеждат изследвания свързани с внедряването на възобновяеми енергийни източници в електроенергийната система и проблемите, които възникват при нейното управление. За целта в лабораторията е изграден напълно функционален физически модел на електроенергийна система с ветрогенератор, фотоволтаична и конвенционална централи, управляеми товари и електрическа мрежа. Всичко това се управлява от изградената за целта компютърна мрежа и софтуер (SCADA система). Стойността на лабораторията е около 100 хил. лева.

Към началото