Дипломни работи – магистри

Указания за разработване на дипломна работа

Дипломните работи в катедра Електроенергетика се изработват по утвърден шаблон. Неговото използване е задължително за всички дипломанти.

Необходимо е да си изберете тема от списъка по-долу и да се свържете с ръководителя, за да проверите дали тя е все още свободна и да уточните детайлите.

Теми за дипломна работа за ОКС магистър за уч. 2021/2022

1. Експериментални основи на оразмеряването на изолационни конструкции
2. Профилактични изпитвания на изолационни системи за високо напрежение
3. Моделиране на основни съоръжения в електроенергийните системи

1. Проектиране на въздушна електропроводна линия 20 kV, трансформаторен пост 20/0.4 kV, кабелна електрическа мрежа 20 kV и 0,4 kV – 2 бр. /заета – Кирил Стоянов Киров/ (+ 1 бр.)
2. Проектиране на електроенергийни обекти с напрежение от 20 kV до 0,4 kV
– 2 бр. /заета – Жулиета Добрева/ (+ 1 бр.)
3. Изследване и анализ на загубите на напрежение, мощност и енергия в разпределителната мрежа средно напрежение на подстанция 110/20 kV
– 1 бр.

1. Разрабоване на компютърни програми за изследване устойчивостта на ЕЕС
2. Проектиране на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30 kW (за Александър Иванов)
3. Prony анализ на преходни процеси с Python (за Недко Недков)

1. Анализ и оценка на риска в електроенергийно предприятие (заета) – инж. Петър Радев
2. Управление на професионалния риск при експлоатация на електрически уредби и мрежи (заета) – инж. Станислав Станчев
3. Оценка на организационните и технически мероприятия по безопасност на труда и пожаробезопасност в електроенергиен обект

1. Анализ и изследване на мълниезащитни инсталации
2. Проектиране на захранващ електропровод средно напрежение и мрежа ниско напрежение на населено място
3. Определяне на електрически характеристики на почви

1. Автоматично секциониране на въздушни електрически мрежи средно напрежение
2. Конфигуриране и настройка на релейни защити в електрически мрежи средно напрежение
3. Проектиране на електрозахранване на населено място с усукани изолирани проводници.
4. Изследване на установените режими на електрически разпределителни мрежи за средно напрежение
5. Проектиране на въздушна електропроводна линия 20 kV, трансформаторен пост 20/0.4 kV и кабелна електрическа мрежа 0,4 kV (за Веселин Зарев)

1.Експлоатация и режими на работа на силови автотрансформатори (за инж. Виктор Димитров)
2. Експлоатация и режими на работа на реактори (за инж. Иван Налбантов)
3. Присъединяване на асинхронен двигател към електрическата схема на заводска възлова станция (за инж. Николай Николаев)

Към началото