Дипломни работи – бакалаври

Указания за разработване на дипломна работа

Дипломните работи в катедра Електроенергетика се изработват по утвърден шаблон. Неговото използване е задължително за всички дипломанти.

Необходимо е да си изберете тема от списъка по-долу и да се свържете с ръководителя за проверите дали тя е все още свободна и да уточните детайлите.

 

Теми за дипломна работа за ОКС бакалавър за уч. 2019/2020

 1. Изчисляване на токовете на късо съединение в електропреносни и електроразпределителни мрежи
 2. Изчисляване на токовете на късо съединение в електропреносни и електроразпределителни мрежи
 3. Изчисляване на токовете на късо съединение в електропреносни и електроразпределителни мрежи
 4. Проектиране на схемите за вторична комутация на линейни присъединения за средно напрежение
 1. Проектиране на механична част на единичен въздушен електропровод за 20 кV
 2. Проектиране на механична част на двоен въздушен електропровод за 20 кV
 3. Проектиране на механична част на единичен въздушен електропровод за 110 кV
 4. Проектиране на механична част на двоен въздушен електропровод за 110 кV
 5. Проектиране на схема за електроснабдяване 20 кV на част от селищно образувание
 6. Проектиране на схема за електроснабдяване 20 кV и 0,4 кV на квартали от крайградска местност

(Приемат се до 4 дипломанта)

 1. Проект на първична електрическа част на системна подстанция 400/110 kV
 2. Проект на разпределителна подстанция 110/20/6 kV
 3. Проект на разпределителна подстанция 110/20 kV с класическа компановка
 4. Проект на заводска разпределителна подстанция 110/6 kV с комплектни разпределителни уредби
 1. Статично електричество – източници, измерване и защита
 2. Регулатор на напрежение в трифазна мрежа с ограничена мощност
 3. Анализ на условията на електробезопасност в електрически мрежи
 4. Анализ на влиянието на електрически полета върху някои физически свойства на стъклата
 
 1. Проектиране на електроразпределителна мрежа на населено място
 2. Моделиране на заземителни инсталации при въздействие на мълнии
 3. Анализ и изследване на мълниезащитни инсталации
 4. Оценка на риска в електропреносно предприятие
 1. Проектиране на електрическа мрежа с УИП за електроснабдяване на част от селищно образувание с ниско застрояване
 2. Проектиране на кабелна електрическа мрежа за електроснабдяване на част от селищно образувание с ниско застрояване
 3. Секциониране на електрически мрежи средно напрежение
 4. Определяне на настройка на релейни защити в електрически мрежи средно напрежение
 1. Реконструкция електрическата схема 110kV на подстанция
 2. Разширение и модернизация на възлова подстанция 20kV
 3. Проектиране трансформаторен пост и кабелна линия 20kV към фотоволтаична централа
 4. Проектиране на релейни защити в електрически мрежи средно напрежение
Към началото