ЕЧЕЦП - Електрическа част на електрически централи и подстанции

Анотация: Целта на дисциплината е да даде познания и да се изучат структурата, състава, експлоатационните особености и характеристики, основните физични явления и процеси в тоководещите части и съоръженията от електрическата част на електрическите централи и подстанции.

Представят се структурата на електроенергийната система и мястото на електрическите централи и подстанции в нея, технологичните особености на електропроизводството, конфигурацията на присъединенията, веригите и главните първични електрически схеми на разпределителните уредби за високо напрежение, техните компановки и конструкции. Разглеждат се основни въпроси на топлинните и електродинамичните процеси в тоководещите части от първичните схеми на електрическите централи и подстанции, техническите и експлоатационни характеристики, конструктивните особености, схемите на свързване и избора на комутационни, измервателни, защитни и токоограничаващи апарати за високо напрежение, синхронни генератори, силови трансформатори и автотрансформатори. Представят се основните методи за заземяване неутралите на електрическите мрежи. Изучават се основните начини за координация и ограничаване токовете на къси съединения в електрическите системи.

Лекционните курсове, семинарните и лабораторни упражнения се провеждат по време на летен семестър на 3-ти курс за ОКС „бакалавър“. Курсовият проект се изготвя по време на зимния семестър на 4-ти курс.

Лабораторните упражнения по дисциплината се провеждат в лаборатория 710 и лаборатория 814.

В момента няма налични текущи материали

В момента няма налични текущи материали
В момента няма налични текущи материали
В момента няма налични текущи материали
Ръководство за лабораторни упражнения
Изтегли всички протоколи в .PDF формат
Изтегли всички протоколи в .DOC формат
Протокол №1 Организация за безопасност при работа, устройство и експлоатация на лаборатория “Електрически Централи и Подстанции”
Протокол №2 Оперативно обслужване на електрически уредби
Протокол №3 Маломаслени прекъсвачи
Протокол №4 Вакуумни прекъсвачи
Протокол №5
Протокол №6 Изпитвания на измервателни трансформатори за ток
Протокол №7 Изпитвания на измервателни трансформатори за напрежение
Протокол №8 Схеми на свързване и векторни диаграми на измервателни трансформатори за ток
Протокол №9 Схеми на свързване и векторни диаграми на измервателни трансформатори за напрежение
Протокол №10 Оперативно обслужване на генераторно присъединение
Към началото