ЕТМ - Електротехнически материали

Анотация: Дисциплината „Електротехнически материали“ разглежда поведението на електротехническите материали в електрично и магнитно поле при отчитане на съвкупното влияние на структурата, режимните особености и външните въздействия. Изучават се основните свойства на диелектрици, проводникови, полупроводникови и магнитни материали, както и пасивните елементи – резистори, кондензатори и бобини, приложението им в електротехниката и електрониката и поведението им в екстремални условия (радиационно облъчване, високи и ниски температури).

Дисциплината се основава на предшестващата “Физика” и съпътстващата “Теоретична електротехника” – I ч. Осигурява дисциплините “Електроника” (III-ти семестър, Електрически машини (IV,V семестър), Електрически апарати (V-ти семестър), Техника на високите напрежения (V- ти семестър), Електрически мрежи и системи (V-ти семестър) и др.

Дисциплината се преподава в зимен семестър за специалност ТКМТ и летен семестър за специалности ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК, Е, ЕТВЕИ, АРУКС, 1-ви курс  ОКС „Бакалавър“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) Лабораторните упражнения по дисциплината са разделени на два модула, като първите 5 упражнения се провеждат в лаборатория 707Е, а вторите 5 – в лаборатория 827Е.

2) Трябва да се има предвид, че качената на тази страница информация е изчерпателна основно за специалностите ЕЕ, ЕСЕО и ЕОК.

ЛУ Предговор
Работно място Упражнение Протокол
   цикъл I   (лаборатория 707Е)
1 ЛУ 1.2. Изследване на влиянието на температурата върху проводимостта на течен диелектрик 1.2
2 ЛУ 1.5 Определяне на относителната диелектрична проницаемост и тангенса на ъгъла на диелектричните загуби 1.5
3 ЛУ 4.1 Снемане на основни криви на намагнитване на магнитни материали 4.1
4 ЛУ 3.2 Изследване на полупроводникови резистори 3.2
5 ЛУ 3.1 Изследване на температурната зависимост на електричната проводимост на полупроводникови материали 3.1

5*

(за ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК)

ЛУ.3.3 Волт-амперна характеристика на полупроводникови елементи (цинковооксидни дискове и силициевокарбидни дискове)  3.3
цикъл II   (лаборатория 827Е)
1 ЛУ 1.1 Определяне на специфичното съпротивление на твърди и течни електроизолационни материали 1.1
2 ЛУ 1.6 Изследване на нелинейни диелектрици (сегнето и параелектрици) 1.6
3 ЛУ 4.2 Изследване на честотната зависимост на магнитната проницаемост магнитно меки материали 4.2
4 ЛУ 4.4 Изследване на индуктивни бобини 4.4
5 ЛУ 2.1 Изследване на изменението на съпротивлението на различни проводникови материали  във функция от температурата  2.1
Към началото