Лаборатория 709E

Лаборатория 709E

Електрически мрежи и системи (Компютърна Зала)

Изграждането на лабораторията започва през 1976 г. Тя е предназначена за провеждане на практически знания по дисциплините „Електрически мрежи и системи“, „Режими и устойчивост на електроенергийните системи“, „Преходни процеси в електроенергийните системи“, “Моделиране в електроенергийните системи”, „Механична част на електрически мрежи“, “Компютърни изследвания в електроенергийните системи”. Първите лабораторни упражнения са провеждани на постояннотоков математически модел, разработен, изпълнен и предоставен безплатно на ТУ – Варна от стопански електроснабдителен комбинат – гр. Варна. В днешно време лабораторията разполага със съвременна компютърна техника. В лабораторията студентите получават познания по създаване на математически модели на елементите на електроенергийните системи, методи за изчисляване и изследване на установените им режими с помощта на съвременна цифрова техника, регулиране на напрежението в електрическите мрежи, методи за определяне и пътища за намаляване на загубите на напрежение, мощност и електрическа енергия. В лабораторията се провеждат научни изследвания по компютърно проектиране и анализи на режимите на ЕЕС.

Към началото