Кандидат-студенти – Магистър

Катедра Електроенергетика предлага три
актуални магистърски програми

Електроенергийни Системи (ЕЕС)

Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалности:

 • „Електроенергетика”,
 • „Електроснабдяване и електрообзавеждане”,
 • „Електроенергетика и електрообзавеждане”.
 • Редовно – държавна поръчка и платено обучение;
 • Задочно – платено обучение.

Три семестъра

Получилите професионална квалификация „Магистър-инженер” по специалност „Електроенергийни системи” са подготвени в съответствие с изискванията на всички звена и нива на електроенергийната система. Могат да се реализират като водещи проектанти с пълна проектантска правоспособност,сътрудници в научни звена и преподаватели в учебни заведения, ръководители, мениджъри, експерти и консултанти в електрически централи, преносни електрически мрежи, електроразпределителни дружества, диспечерски служби и управления, предприятия и фирми за електроизграждане и електроремонт.

За завършилите инженерно образование по други специалности от област на висшето образование „Технически науки“ се предлага платено редовно и задочно обучение в четири семестъра.

Разгледайте учебните планове тук.

Електроенергиен Мениджмънт (ЕЕМ)

Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалности:

 • „Електроенергетика”,
 • „Електроснабдяване и електрообзавеждане”,
 • „Електроенергетика и електрообзавеждане”,
 • „Електротехника”,
 • „Възобновяеми енергийни източници”.
 • Редовно – платено обучение;
 • Задочно – платено обучение.

Три семестъра

Магистрите по специалност „Електроенергиен мениджмънт” са подготвени в съответствие с изискванията на всички звена и нива на електроенергийната система. Могат да се реализират като сътрудници в научни звена и преподаватели в учебни заведения, да бъдат ръководители на всички нива в организации с предмет на дейност в областта на електроенергетиката, мениджъри, експерти, консултанти, специалисти по планиране и управление на режимите, организатори на експлоатацията и ремонта, органи за контрол на търговската дейност с електрическа енергия.

За завършилите инженерно образование по други специалности от област на висшето образование „Технически науки“ се предлага платено редовно и задочно обучение в четири семестъра.

Разгледайте учебните планове тук.

Производство на Електрическа Енергия от Възобновяеми Енергийни Източници (ПЕЕВЕИ)

Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионални направления:

 • 5.4 Енергетика,
 • 5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
 • 5.3 Комуникационна и компютърна техника.
 • Редовно – платено обучение;
 • Задочно – платено обучение.

Три семестъра

Магистрите по специалност „Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” са подготвени в съответствие с изискванията на всички звена и нива на електроенергийната система. Могат да се реализират като сътрудници в научни звена и преподаватели в учебни заведения, да бъдат ръководители в организации с предмет на дейност в областта на електроенергетиката. Получената допълнителна специализирана подготовка им дава възможност да се реализират при проектирането, присъединяването и експлоатацията на електропроизводствени обекти от възобновяеми енергийни източници и да решават режимни, технически, правни и стопански въпроси в електроенергийни системи, включващи обекти на държавния и частния сектор с децентрализирано електропроизводство от възобновяеми източници.

За завършилите инженерно образование по други специалности от област на висшето образование „Технически науки“ се предлага платено редовно и задочно обучение в четири семестъра.

Разгледайте учебните планове тук.
Към началото